Ediční poznámka

 

Použité prameny (chronologicky dle vydání):

·                   z výboru Tři prózy (Edice „Mys Dobré naděje“ 1935); překlad: Arnošt Vaněček

·                   z výboru Svět v zrnku písku (Mladá Fronta 1964); překlad: Jiří Valja

·                   z výboru Napíšu básně kytkám na listy (Československý spisovatel 1981);

překlad: Zdeněk Hron

·                   z výboru Napíšu verše kytkám na listy (Paseka  1996); překlad: Zdeněk Hron

·  z výboru Snoubení nebe a pekla (Dauphin 1994);

překlad: František O. Babel a  Jaroslav Skalický; (Tento svazek obsahuje „reprinty“ všech dříve v Čechách jednotlivě vydávaných knih W. Blakea v období cca 1926 – 1935, které zde neuvádíme.)

·  z Báseň William Bond je přeložena osobou z Internetu, jež si říká Caruso, (http://www5.ewebcity.com/caruso/texty/willbiond.html).

·  z výboru Záhrada lásky (Tatran 1976);

překlad do slovenštiny Jana  Kantorová; převod do češtiny …

·  od překladatele Oty Slámy, který je přítelem z okruhu lit. sk. Prohnilý. Jeho překlady jsou v této sbírce publikovány poprvé.

 

·  Anglické originály jsme převzali z http://www.english.uga.edu/nhilton/Blake/, což je digitální verze edičního svazku Davida V. Erdmana The Poetry and Prose of William Blake (Garden City 1966). Tento svazek, ale nepřináší naprosto kompletní Blakeovo dílo v originále a tak jsme použili (např. u básně Ať v Paříži otevřou bordely) knihu The Complete Writings of Wiliam Blake with variants readings (Oxford university press 1966) (viz CW). Tyto důvody jsou vysvětleny na příslušném místě.

 

Další české překlady (chronologicky dle napsání):

·                   Moderní básníci angličtí (http://citanka.cz/vrchlicky/mbatoc.html);

překlad: Jaroslav Vrchlický

·                   Kniha Thel in: MEDITACE, roč. II, s. 120-125 (Alois Lapáček 1909);

překlad: Jaroslav Durych

·                   Kniha Thel (“Sborník světové poesie” – J. Otto 1929)

překlad: Jaroslav Skalický

·                   Snoubení Nebe a Pekla (Paseka 2000);

překlad: Sylva Ficová

 

Zanedbali jsme uvedení několika málo samizdatových sborníků a vydání časopiseckých, ve kterých byli uvedeny již výše zmíněné překlady.

 

Při tvorbě knihy jsme se drželi znění básní, jak byli v daných sbírkách uveřejněny. Došlo pouze k jemným úpravám, zejména u psaní velkých písmen a interpunkci, se zřetelem ke gramatické správnosti a jednotnému charakteru.

Čtenář si jistě povšimne kolísavé kvality překladů. Ta je zajisté způsobena zejména možností u některých básní vybrat nejlepší překlad, jelikož byli přeloženy vícekrát (např. Tygr). Pokud jsme však měli k dispozici překlad jediný, použili jsme ten, bez ohledu na jeho kvality. Pokud byl k dispozici jen fragment básně, nepoužili jsme jej vůbec, ale tyto jsou uvedeny na příslušném místě.

Básně jsou řazeny podle anglického vydání sebraných spisů CW. Básně, které nejsou k dispozici v českém jazyce jsou uvedeny na příslušném místě.

Děkujeme všem, kdo se na této práci podíleli. Speciální poděkování však patří zejména Williamu Blakeovi samému i všem jeho překladatelům.

 

 

 


I/ K jednotlivým básním

 

1/ Básně, které v českém jazyce neexistují (nevíme o nich).

·       Poetické skici

Faie Elenor; Blind-man`s buff; některé básně se jmenují pouze Song, z těchto chybí básně, které začínající veršem: Fresh from the dewy hill, the merry year a When early morn walks forth in sober grey

 

·       Básně ze zápisníku asi z r. 1893

Básně nejsou pověčnou autorem nazvané. V knize CW jsou číslovány 1 - 60. Tyto básně nebyli autorem samotným koncipovány jako sbírka. Jedná se o první verze básní z jiných sbírek. To zde neuvádíme, jelikož se to naší knihy netýká. To platí i pro druhé Básně ze zápisníku.

 

·       Písničky nevinnosti

The shepherd; The blossom; A song; Divne image; Holy thursday; Night; Infant Joy a On another`s sorrow.

 

·       Písničky zkušenosti

The little girl lost a The little girl found.

 

2/ Poznámky k některým básním

Jiné překlady jednotlivých básní (nemusí být úplné – jen k těm zásadním, či překladům, které mají dobrou úroveň)

 

·       Ať v Paříži otevřou bordely

Blake ji později upravil. Hron i Valja uvádějí ve svých výborech překlad básně v původní verzi. Proto zde přikládáme ještě originál básně v pozdější úpravě.

Let the Brothels of Paris be opened

With many an alluring dance

To awake the Physicians thro the city

Said the beautiful Queen of France

 

Then old Nobodaddy aloft

Farted & belchd & coughd

And said I love hanging & drawing & quartering

Every bit as well as war & slaughtering

 

Then he swore a great & solemn Oath

To kill the people I am loth

But If they rebel they must go to hell

They shall have a Priest & a passing bell

 

The King awoke on his couch of gold

As soon as he heard these tidings told

Arise & come both fife & drum

And the Famine shall eat both crust & crumb

The Queen of France just touchd this Globe

And the Pestilence darted from her robe

But our good Queen quite grows to the ground

And a great many suckers grow all around

 

Who will exchange his own fire side

For the stone of anothers door

Who will exchange his wheaten loaf

For the links of a dungeon floor

 

Fayette beheld the King & Queen

In curses & iron bound

But mute Fayette wept tear for tear

And guarded them around

 

O who would smile on the wintry seas

& Pity the stormy roar

Or who will exchange his new born child

For the dog at the wintry door

 

 

 

 

 

 

 

 

·       Snoubení nebe a pekla

Při přípravě knihy nebyl ještě k dispozici  překlad Sylvy Ficová. Proto jsme, tam kde to bylo možné a logické, použili překladů Zdeňka Hrona a zbytek jsme využili jinak kompletního překladu Františka O. Bablera.

Bablerových překladech byla proveden jedna zásadní změna v psaní velkých písmen. Zatímco Babler dodržoval stejné psaní velkých písmen jako Blake, jiní autoři nikoli. Proto jsme se rozhodli text upravit, aby tak došlo k jednotnému tvaru všech textů svazku. Blakeovo psaní velkých písmen dodržujeme vždy.

 

3/ Odlišnosti v Hronových výborech z Paseky a z ČSS

 

Uvádíme pouze zásadní změny:

K první změně v přepracovaném vydání došlo v názvu knihy. První vydání neslo název „Napíšu básně kytkám na listy“, nové „Napíšu verše kytkám na listy“.  Výbor byl pročištěn některými změněnými výrazy s úsilím o Blakeovi bližší básnickou dikci. V novém vydání je také Kniha Urizenova daleko kompletnější.

Dále byla přidána báseň Od manželky mě potěší a názvy básní Otci nebeskému a Víla se ke mně tulila byli změněny na Otciničímu a Vilouš.

 

4/ Další překlady básní (O kterých víme)

 

·        Poetické skici (Různé básně)

Láska       - též přklad Z. Hrona pod názvem „Píseň

Vzpomínko ke mně pojď – též překlad J.Skalického pod názvem „Píseň“

 

·        Zpěvy nevinosti

Úvod – též překlad J. Valji pod názvem „Zpěv o Zpěvu“

Beránek – též stejnojmenný překlad J. Valji

Kominíček – též stejnojmenný překlad J. Skalického

Černoušek – též překlad J. Skalického pod názvem „Černošský hošík“

 

·        Kniha Thel

                                       - též stejnojmenný překlad J. Valji, J. Durycha a O. F. Bablera

 

·        Snoubení Nebe a Pekla

        - též stejnojmenný přklad F. O. Bablera a i J. Valji

 

·        Básně ze zápisníku I.

Nikdy lásku nechtěj říct - též překlaj J. Valji pod názvem „Nechtěj lásce vyslovit

Viděl jsem kapli ze zlata                  - též stejnojmenný překlad Z. Hrona a překlad J. Skalického s názvem „Znesvěcená svatyně“

Otciničímu          - též překlad J. Valji po názvem „Otče ne náš

Ať v Paříži otevřou bordely     - též stejnojmenný překlad J. Valji

 

·        Zpěvy Zkušenosti

Hrouda a oblázek - též stejnojmenný překlad J. Valji a i J. Skalického

Píseň chůvina – též překlad J. Skalického s názvem „Zpěv chůvy“

Nanebevstoupení - též překlad J. Valji pod názvem „Svátek Nanebevstoupení

Kominík - též stejnojmenný překlad J. Skalického a překlad  J. Valji pod názvem „Kominíček

Červ v růži - též překlad J. Valji s názvem „Nemocná růže“ a J. Skalického s názvem „Chorá růže“

Moucha - též překlad Z. Hrona pod názvem „Motýl“ a stejnojmenný překlad J. Skalického

Andělíček - též překlad J. Valji pod názvem „Anděl“ a stejnojmenný překlad J. Skalického

Tygr - též stejnojmenný překlad J. Valji a J. Skalického

Slunečnice - též stejnojmenný překlad J. Valji

Zahrada lásky  - též stejnojmenný překlad J. Valji a J. Skalického

Malý vagabund - též překlad J. Valji pod názvem „Malý pobuda

Londýn - též stejnojmenný překlad J. Valji

Člověk v kostce - též překlad J. Valji pod názvem „Lidský pomysl

Pláč novorozence - též překlad J. Valji pod názvem „Žal v plenkách

Jedovatý strom - též stejnojmenný překlad J. Valji a překlad J. Skalického pod názvem „Otrávený Strom“

Ztracený hoch -  též překlad J. Valji pod názvem „Ztracený chlapec

 

·        Básně z Pickeringova rukopisu

Úsměv - též stejnojmenný překlad J. Valji

Duševní poutník -  též překlad J. Valji pod názvem „Duchovní poutník

Zlatá síť   - též stejnojmenný překlad J. Valji a J. Skalického

William Bond     - též stejnojmenný překlad J. Valji

Křišťálová komnata      -  též překlad Z. Hrona pod názvem „Křišťálový kabinet

Proroctví nevinnosti - též stejnojmenný překlad J. Valji

Mary        - též stejnojmenný překlad J. Valji


II/ K Dodatkům

 

Část „Blakeovy alegorie a symboly“ a „Myšlenky“ je převzata z knihy Napíšu verše kytkám na listy, překladatele Zdeňka Hrona. Tato část je doplněna o jeden citát z Blakeova Věčného Evangelia ve Valjově překladu, který použil Jiří Levý ve svém eseji William Blake ve Světové Literatuře (SNKL 1957/6) i ve výboru Svět v zrnku písku. Dále je doplněn krátkými básněmi ze zápisníku z let 1800 - 1803), které Zdeněk Hron publikoval ve svém výboru.

 

                                                  Jakub Fink

                                                  lit. sk. Prohnilý